Thiết kế logo
L10
1.500.000 1 Năm
10 Email
15GB / Email
Email theo tên miền
Quản trị cao nhất
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ 24/7
Uptime 99.9%
L50
3.000.000 1 Năm
50 Email
15GB / Email
Email theo tên miền
Quản trị cao nhất
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ 24/7
Uptime 99.9%
L100
5.000.000 1 Năm
100 Email
15GB / Email
Email theo tên miền
Quản trị cao nhất
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ 24/7
Uptime 99.9%
L200
6.500.000 1 Năm
200 Email
15GB / Email
Email theo tên miền
Quản trị cao nhất
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ 24/7
Uptime 99.9%
L500
14.500.000 1 Năm
500 Email
15GB / Email
Email theo tên miền
Quản trị cao nhất
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ 24/7
Uptime 99.9%
L2000
27.500.000 1 Năm
2000 Email
30GB / Email
Email theo tên miền
Quản trị cao nhất
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ 24/7
Uptime 99.9%
L10000
145.000.000 1 Năm
10000 Email
30GB / Email
Email theo tên miền
Quản trị cao nhất
Bảo mật 2 lớp
Hỗ trợ 24/7
Uptime 99.9%